BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V spoločnosti RP – ŠPED SLOVAKIA, s.r.o. chápeme informácie ako náš dôležitý majetok, ktorý riadime v súlade s prijatou stratégiou, ktorá je postavená na troch základných pilieroch: ľuďoch, ich znalostiach a moderných technológiách. Uplatňovaný systém bezpečnostnej politiky zohľadňuje všetky požiadavky na zachovanie dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií.

Základy politiky ochrany osobných údajov

 1. Spoločnosť pri zhromažďovaní osobných údajov jasne, čestne a transparentne informuje o charaktere zhromažďovaných osobných údajov a na aký účel ich mieni používať. Používanie osobných údajov spoločnosťou na iný než na začiatku oznámený účel nie je schválené bez poskytnutia primeraných informácií dotknutým jednotlivcom a, ak je to možné, spoločnosti musí byť udelený súhlas na určené použitie. Spoločnosť má vo všeobecnosti oprávnenie používať osobné údaje na sekundárne účely pri implementovaní vnútorných kontrol a auditov a pri dodržaní svojich zákonných povinností.
 2. Spoločnosť osobné údaje zhromažďuje a spracováva do rozsahu udeleného platného a informovaného súhlasu alebo ak to vyžadujú legitímne firemné záujmy spoločnosti, ako je uzavretie alebo výkon zmluvy, realizácia zmluvných záväzkov a dodržanie zákonných záväzkov.
 3. Akýkoľvek súhlas jednotlivca na zhromažďovanie a používanie jeho osobných údajov musí byť udelený dobrovoľne a na základe jasných informácií spoločnosti o určenom používaní údajov. Jednotlivec môže takýto súhlas kedykoľvek odvolať bez nenáležitých komplikácií. Dátum, obsah a platnosť takéhoto súhlasu musia byť vždy zdokumentované.
 4. Pri spracovávaní osobných údajov v mene klienta alebo inej tretej strany bude spoločnosť okrem tejto politiky dodržiavať smernice a pokyny spracovávania osobných údajov.
 5. Spoločnosť zhromažďuje a uchováva minimálny objem osobných údajov potrebných na určený počiatočný účel, na ktorý sa údaje používajú, a zabezpečuje, že osobné údaje v jej držbe zostanú vždy relevantné a primerané na určený účel. Spoločnosť bude uchovávať všetky údaje v aktuálnom stave a v prípade potreby zabezpečí ich opravu.
 6. Spoločnosť osobné údaje uchováva len na čas potrebný pre určený účel. Konkrétne politiky uchovávania údajov zadefinujú čas, po uplynutí ktorého bude potrebné takéto údaje odstrániť, zničiť alebo anonymizovať.
 7. Reagujeme na všetky žiadosti alebo sťažnosti jednotlivcov súvisiace s ich osobnými údajmi.Spoločnosť uznáva právo jednotlivca, ktoré je uvedené v Smernici práv dotknutých osôb.
 8. Spoločnosť uznáva právo jednotlivca, ktoré je uvedené v Smernici práv dotknutých osôb.
 9. Spoločnosť uznáva, že niektoré kategórie osobných údajov sú citlivé a vyžadujú vyšší stupeň ochrany. Citlivé osobné údaje zahŕňajú informácie týkajúce sa zdravotného stavu osoby, biometrické a genetické údaje, záznamy v registri trestov a všetky ďalšie informácie špecificky chránené platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.
  Spoločnosť takéto citlivé osobné údaje zhromažďuje a spracováva, len ak je to nevyhnutne potrebné v rámci jednej z nasledujúcich okolností:
  a) jednotlivec udelil výslovný súhlas;
  b) používanie je pre spoločnosť nevyhnutné na dodržanie zákonov o zamestnanosti alebo iných zákonných povinností.
 10. Spoločnosť zavádza primerané postupy a zabezpečenia na obmedzenie prístupu k citlivým údajom len pre určené osoby a zabraňuje neoprávnenému prístupu, používaniu a šíreniu. Spoločnosť zavádza primerané opatrenia zabezpečenia s cieľom zaistiť dôvernosť, integritu a dostupnosť osobných údajov a zabrániť riziku neoprávneného alebo nezákonného prístupu, úpravy, zničenia či zverejnenia takýchto údajov. Tieto opatrenia na ochranu sú založené na posúdení vplyvu pri zohľadnení ohrozenia jednotlivca v súvislosti s konkrétnymi osobnými údajmi uchovávanými spoločnosťou. Tieto opatrenia zahŕňajú opatrenia zabezpečenia a organizačné opatrenia prispôsobené typu spracovávania a charakteru chránených údajov.
 11. Spoločnosť bude jednotlivcov promptne informovať o akomkoľvek narušení osobných údajov, ktoré obsahovalo ich osobné údaje, a takýto incident oznámi príslušným úradom podľa platných zákonov.
 12. Spoločnosť obmedzuje prístup k osobným údajom len pre tých zamestnancov alebo dodávateľov, ktorí musia vykonávať konkrétne úlohy v súvislosti s takýmito údajmi. Aplikuje sa primeraná informovanosť, školenie a záväzky zachovania dôvernosti s cieľom zaistiť, že osobné údaje nebudú zdieľané ani zverejnené neoprávneným osobám vrátane akýchkoľvek ďalších zamestnancov spoločnosti, ktorí nepotrebujú prístup k osobným údajom.

Informácie o spracúvaní osobných údajov
zákazníkov/dodávateľov/návštev/zmluvných partnerov

Pri výkone našej činnosti dochádza ku spracúvaniu Vašich osobných údajov. Pre našu spoločnosť RP – ŠPED SLOVAKIA, s.r.o. je riadne spracúvanie Vašich osobných údajov dôležité a ich ochrana je pre nás veľmi podstatná, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa ich spracúvania v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len „zákon“).
Spoločnosť vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá povinnosť stanoviť zodpovednú osobu. A však pokiaľ máte akékoľvek otázky v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, napíšte nám mail na gdpr@rpsped.sk.

Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istý, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na gdpr@rpsped.sk alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa (nižšie).

Kto spracováva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ:
RP – ŠPED SLOVAKIA, s.r.o.
Červeňanského 539/13, 014 01 Bytča
IČO: 36 709 921


Prevádzka:

RP – ŠPED SLOVAKIA, s.r.o.
Kysucká cesta 3
010 01 Žilina
Kontakt na prevádzkovateľa: rpsped@rpsped.sk
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Aké osobné údaje spracovávame?
Informácie, ktoré o Vás zhromažďujeme a spôsob ich využitia závisí od toho akú našu konkrétnu službu využívate u nás ako u Prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ môže o Vás v papierovej alebo elektronickej forme spracúvať nasledovné osobné údaje, ktoré nám poskytnete: meno, priezvisko, titul, miesto trvalého bydliska alebo miesto prechodného pobytu, email, telefonický kontakt. 

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?
a) Pre účely plnenia zmlúv a zmluvných záväzkov:
Identifikačné a kontaktné údaje: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo dokladu totožnosti (občiansky preukaz, pas či iný preukaz), telefónne číslo, emailová adresa, fakturačná adresa, Vaša funkcia v organizácii, ak zastupujete právnickú osobu. Tieto údaje spracúvame na základe zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľov v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Údaje sú u prevádzkovateľa spracovávané počas doby trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

b) Pre účely poskytovania zasielateľských služieb:
Objednávka na prepravu: od zákazníka požadujeme údaje ako meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, mail, číslo účtu, údaje o adresátovi: meno priezvisko, adresa, telefónne číslo. Tieto údaje sa zaznamenávajú do zákazníckeho programu, kde sú archivované po dobu 10 rokov. Údaje spracúvame na základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľov v znení neskorších predpisov.

c) Na základe súhlasu dotknutej osoby u objednávateľa – na marketingové účely propagáciu spoločnosti, propagáciu produktov a zisťovanie spokojnosti s produktmi spoločnosti, na zasielanie ponúk a adresnú komunikáciu s potenciálnymi zákazníkmi.

Poskytnutý súhlas na tieto účely je úplne dobrovoľný, a však je nevyhnutný, aby ste mohli byť oslovovaný s ponukami služieb. Váš akýkoľvek slobodný súhlas, ktorý jednoznačne potvrdíte svojím podpisom môžete kedykoľvek odvolať osobne, písomnou formou zaslanou do sídla Prevádzkovateľa, alebo emailom na gdpr@rpsped.sk. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?
Využívame služby aj ďalších sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje iba podľa našich pokynov a pre nami stanovený účel. Aj s týmito sprostredkovateľmi sme uzatvorili zmluvu o spracúvaní osobných údajov, alebo sme zaistili, že sa títo ďalší sprostredkovatelia písomnou formou zaviazali, že budú spracúvať osobné údaje v súlade s GDPR.

Kategória príjemcov:

– dodávateľ účtovných služieb
– dodávatelia IT technológií a bezpečnostných technológií, správca webových stránok, správca databázy mailových kontaktov a súhlasov, ďalšie príslušné podpory a súvisiace služby
– poisťovne
– orgány štátnej správy a verejnej moci, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori, notári
– daňoví poradcovia, audítori
– sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka
– účastníci konania
– a iné subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona

Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?
Vaše osobné údaje uchováva Prevádzkovateľ po dobu trvania zmluvného vzťahu so Sprostredkovateľom/objednávateľom a po jeho ukončení do vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s ním, prípadne do doby kým pominie oprávnený záujem na ich spracúvaní. Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu, Vaše osobné údaje ním budú na daný účel spracúvané po dobu platnosti tohto súhlasu alebo do doby, než súhlas odvoláte. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?
Na základe písomnej žiadosti, ktorá je umiestnená na našom webovom sídle www.rpsped.sk ste oprávnený si od Prevádzkovateľa uplatniť:
• Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky na adrese zodpovednej osoby, písomne na adrese prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
• Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
• Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
• Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
• Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
• Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
• Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
• Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Informácie o spracúvaní osobných údajov
pre uchádzačov o zamestnanie

Milí uchádzači, teší nás, že máte záujem pracovať pre našu spoločnosť RP – ŠPED SLOVAKIA, s.r.o. S tým je však spojené aj spracúvanie Vašich osobných údajov. Pre našu spoločnosť je riadne spracúvanie Vašich osobných údajov dôležité a ich ochrana je pre nás veľmi podstatná, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa ich spracúvania v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len „zákon“).

Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istý, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na gdpr@rpsped.sk alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa (nižšie).

Milí uchádzači, teší nás, že máte záujem pracovať pre našu spoločnosť RP – ŠPED SLOVAKIA, s.r.o. S tým je však spojené aj spracúvanie Vašich osobných údajov. Pre našu spoločnosť je riadne spracúvanie Vašich osobných údajov dôležité a ich ochrana je pre nás veľmi podstatná, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa ich spracúvania v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len „zákon“).
Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istý, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na gdpr@rpsped.sk alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa (nižšie).

Kto spracováva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ:
RP – ŠPED SLOVAKIA, s.r.o.
Červeňanského 539/13, 014 01 Bytča
IČO: 36 709 921


Prevádzka:

RP – ŠPED SLOVAKIA, s.r.o.
Kysucká cesta 3
010 01 Žilina
Kontakt na prevádzkovateľa: rpsped@rpsped.sk
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Aké osobné údaje spracovávame?
Prevádzkovateľ o Vás v papierovej alebo elektronickej forme spracúva také osobné údaje, ktoré sú potrebné na to, aby v rámci výberového konania vykonal opatrenia pred uzatvorením pracovnej zmluvy (resp. dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) s Vami, aby splnil svoje zákonné povinnosti.
V prípade, že ste Prevádzkovateľovi udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vo vzťahu, ku ktorým ste tento súhlas udelili a len na účel uvedený v tomto súhlase. O uchádzačoch o zamestnanie Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné kategórie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu:

a) Základné identifikačné údaje: Základné identifikačné údaje sú napríklad meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydlisko, štátne občianstvo.
b) Kontaktné údaje: Kontaktnými údajmi sú napríklad e-mailová adresa, telefónne číslo, korešpondenčná adresa.
c) Sociodemografické údaje: Medzi tieto informácie patria napríklad vek, pohlavie a získané vzdelanie.
d) Údaje týkajúce sa Vašich pracovných skúseností: Medzi tieto údaje patria napríklad údaje o Vašej pracovnej funkcii, Vašich pracovných skúsenostiach a o absolvovaných školeniach.
e) Údaje v rozsahu životopisu a motivačného listu

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?
• S Vaším súhlasom
V prípade, že ste nám na to udelili súhlas, spracúvame Vaše osobné údaje na účel vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie, a to po dobu 12 mesiacov od doručenia Vašej žiadosti o zamestnanie.
Poskytnutie Vašich osobných údajov na tento účel a udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na tento účel sú úplne dobrovoľné.
• Bez Vášho súhlasu, keď je spracúvanie nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na účely uskutočnenia výberového konania, vrátane pohovorov a rokovaní o obsahu Vašej pracovnej zmluvy (príp. dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru).
• Bez Vášho súhlasu, keď je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje aj na základe požiadaviek, ktoré vyplývajú z právnych predpisov. Ide najmä o nasledovné právne predpisy:
Na základe zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov, Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na účel splnenia jej zákonných povinností v rámci predzmluvných vzťahov, napr. povinnosť oboznámiť Vás s právami a povinnosťami, ktoré pre Vás vyplynú z pracovnej zmluvy, s pracovnými podmienkami a mzdovými podmienkami, za ktorých máte prácu vykonávať.
• Bez Vášho súhlasu
Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu pri vymáhaní právnych nárokov, kedy oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov spoločnosti.

Ako môžete odvolať svoj súhlas
Váš akýkoľvek slobodný súhlas, ktorý jednoznačne potvrdíte svojím podpisom môžete kedykoľvek odvolať písomnou formou zaslanou do sídla Prevádzkovateľa, alebo emailom na gdpr@rpsped.sk. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?
Kategória príjemcov:
– orgány štátnej správy a verejnej moci, súdy, orgány činné v trestnom konaní
– a iné subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona

Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?
• Pokiaľ nie je nižšie uvedené inak, Vaše osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ po dobu trvania výberového konania na relevantnú pracovnú pozíciu. V prípade úspešného uchádzača o zamestnanie Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje po skončení výberového konania do dňa, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve (dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) ako deň nástupu do práce, prípadne do dňa účinnosti dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Po tomto dni Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje ako zamestnanca na účely plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu.
• Vaše osobné údaje obsiahnuté v dokumentoch, ktoré sú registratúrnymi záznamami uchovávame po dobu uvedenú v registratúrnom pláne Prevádzkovateľa.
• V prípade, ak ste Prevádzkovateľovi udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov na účel vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti, Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 12 mesiacov od skončenia výberového konania na relevantnú pracovnú pozíciu za predpokladu, že Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov neodvoláte skôr.
• Prevádzkovateľ môže spracúvať Vaše osobné údaje po uplynutí vyššie uvedených dôb, ak je ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej Prevádzkovateľ podlieha alebo je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov spoločnosti.
Prevádzkovateľ aplikuje princíp minimalizácie, čo znamená, že po tom, čo uplynie doba, počas ktorej je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje, osobné údaje sa anonymizujú, resp. vymažú z databáz a informačných systémov Prevádzkovateľa.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?
Na základe písomnej žiadosti, ktorá je umiestnená na našom webovom sídle www.rpsped.sk ste oprávnený si od Prevádzkovateľa uplatniť:

• Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky na adrese zodpovednej osoby, písomne na adrese prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
• Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
• Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
• Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
• Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
• Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
• Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
• Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.