Politika kvality

Vedenie si uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaných zasielateľských služieb a v zmysle normy ISO 9001:2015 stanovuje politiku kvality. Manažment spoločnosti sa zaväzuje presadzovať procesný systém a uvažovanie založené na riziku. Politika kvality predstavuje systematickú starostlivosť s hlavným cieľom uspokojovať požiadavky a potreby našich zákazníkov. Pre naplnenie vízie sú stanovené nasledovné zásady politiky kvality:

1

 Zabezpečiť komplexné riešenie zasielateľských služieb tovaru v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej nákladnej dopravy.

2

Investovaním do technológii a ľudských zdrojov a tým zabezpečiť spokojnosť zákazníka. Spokojnosť zákazníka pravidelne monitorovať.

3

Garantovať zákazníkom individuálny prístup, poznať ich potreby a tak šetriť ich čas.

4

Zabezpečiť vhodné pracovné a sociálne podmienky pre zamestnancov podporujúce ich profesionálny rast. Neustále plánovane zvyšovať kvalifikáciu pracovníkov.

5

Nakupovať, preverovať a monitorovať spoľahlivosť dodávateľa dopravných služieb pre splnenie požiadaviek zákazníka.

6

Sledovať najnovšie trendy v oblasti zasielateľstva, informačných technológií a tie implementovať.

7

Riadiť sa platnými normami a zákonmi.

8

Neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať SMK.